AOE2DE has stopped working when I playin multiplayer game!

AOE2DE has stopped working when I playin multiplayer game!