Chroma Key Terrain

Discuss Chroma Key Terrain

Special thanks to @Zetnus for showing me how to make this!