Genshin Impact regions in AOE 2

Discuss Genshin Impact regions in AOE 2