Konnik bug

Dismouted Elite Konnik takes zero bonus damage from Samurai/Elite Samurai.

Samurai should shred these guys way better than usual. Fix pls.

A post was merged into an existing topic: (elite) dismounted konnik don’t recieve bonus damage from Samurai