Known Issue: Translation & Localization (Vietnamese Language - Ngôn ngữ tiếng Việt)

We are aware that there may be issues related to translation or localization of the game. Please consolidate all reports regarding the Vietnamese language in this thread. Please include the following information:

  • Build number
  • Platform (Steam or Microsoft Store)
  • Location of text (Is it in a game menu, lobby, etc? Is it in a campaign, if so, which mission and what triggers the text?)
  • A screenshot of the issue
  • Description of what was mistranslated and a suggestion for replacement.

Please be aware that Developers and AOE Staff commenting on this thread may not know the language, and are utilizing translation software to understand what is being reported, so that it can be properly documented and passed to the Localization team.
:heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign::heavy_minus_sign:
Chúng tôi biết rằng có thể có các vấn đề liên quan đến dịch thuật hoặc bản địa hóa của trò chơi. Vui lòng tổng hợp tất cả các báo cáo liên quan đến tiếng Việt trong chủ đề này. Vui lòng bao gồm các thông tin sau:

  • Xây dựng số
  • Nền tảng (Steam hoặc Microsoft Store)
  • Vị trí của văn bản (Có trong menu trò chơi, sảnh, v.v. Có phải trong chiến dịch không, nếu có, nhiệm vụ nào và điều gì kích hoạt văn bản?)
  • Ảnh chụp màn hình của vấn đề
  • Mô tả về những gì đã bị dịch sai và đề nghị thay thế.

Xin lưu ý rằng Nhà phát triển và Nhân viên AOE nhận xét về chủ đề này có thể không biết ngôn ngữ và đang sử dụng phần mềm dịch thuật để hiểu những gì đang được báo cáo, để có thể ghi lại chính xác và chuyển cho nhóm Bản địa hóa.